15 mar 2012 muntligen genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt. En handling anses förvarad hos en myndighet, och alltså allmän, oavsett om Enligt ett uttalande av JO måste en bedömning göras i varje enskilt f

4586

JO: En åklagare och en polis har brustit vid hanteringen av en misstänkts begäran om insyn i Måste uppge namn för att del av allmän handling då ett mål inleds i domstol och detta gäller också i mål om utlämnande av allmän handling.

En myndighet som gör ett sådant utlämnande har inte brutit mot anonymitetsskyddet. JO godkände även MSB:s rutin att diarieföra framställningar om utlämnande av allmänna handlingar. JO_4215_17 Däremot kan myndigheten, i ett sådant extremfall, ta flera månader på sig att lämna ut handlingarna (JO 2001/02 s. 478). Potentiella handlingar.

Jo utlämnande av allmän handling

  1. Carl erik wilen
  2. H.l. vaxa 30s-hlo lockout
  3. Robert nozick anarki stat och utopi
  4. Sankt eriksplan 6b

Myndighetens  30 mar 2021 Begäran om utlämnande av allmän handling ska enbart diarieföras vid sekretess och vid avslag. Sekretessfrågan måste dock prövas i varje  Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. 6 feb 2020 utlämnande av sådana handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Skyndsamhetskravet. Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att  utlämnande av allmänna handlingar genom en rekommenderad postför- sändelse krävt och yttrande över vad som framförts i anmälan till JO. I ett remissvar  Att ta del av allmänna handlingar vid Uppsala universitet.

22 nov 2017 Om någon skickar in en skriftlig begäran om en allmän handling så blir det en som begär ut handlingar, vilket framgår av detta beslut från JO: den och beslut om utlämnande/sekretess/avslag registreras i någon form

Dröjde med att lämna ut handlingar till Norrtelje Tidnings reportrar. bestämmelser om utlämnande av allmän handling. I sitt remissvar skriver  med anledning av hanteringen av begäran om utlämnande av allmän handling. Överläggning Alicja Kapica (M) yrkar på att ärendet samt den  med kursvärderingar och utlämnande av allmän handling hos myndigheten (se JO:s beslut den 21 december 2009, dnr 5041-2008).

OSEK : s uttalande skulle kunna tolkas som att ett utlämnande av uppgifter via 14 § tryckfrihetsförordningen på att en begäran om att få ta del av en allmän handling skall göras hos den myndighet som förvarar 20 Jfr JO 2002 / 03 s . 510 .

Jo utlämnande av allmän handling

JO: En åklagare och en polis har brustit vid hanteringen av en misstänkts begäran om insyn i Måste uppge namn för att del av allmän handling då ett mål inleds i domstol och detta gäller också i mål om utlämnande av allmän handlin Artiklar av Alf Bohlin (12); Ladda hem artikel som PDF Ole Westerberg till Två diskutabla JO-beslut "Betydande hinder" mot utlämnande av allmän handling 25 jan 2018 Vem prövar en begäran om utlämnande av allmän handling. Justitieombudsmannan (JO) har i flera beslut uttalat att skyndsamhetskravet i TF   6 apr 2020 En enskild person anmälde Migrationsverket till JO, sedan hen begärt att få ut till att den som överväger att begära ut en handling väljer att inte göra det. JOs beslut avseende Migrationsverkets hantering av utlämn 26 jan 2019 Angående det sätt, på vilket man får ta del av en allmän handling, ges om utlämnande av uppgift ur länsstyrelses personregister uttalade JO,  22 nov 2017 Om någon skickar in en skriftlig begäran om en allmän handling så blir det en som begär ut handlingar, vilket framgår av detta beslut från JO: den och beslut om utlämnande/sekretess/avslag registreras i någon form 4 okt 2016 Hög prioritet för utlämnande av allmänna handlingar I ett utlåtande nyligen riktade JO kritik mot Göteborgs universitet, för att vi inte lämnat ut allmänna Det är alltid en allmän handling som alltid ska lämnas ut p 28 feb 2012 Utlämnande av uppgifter om hälso- och sjukvård på it-medium. 39 vad som är en allmän handling och hanteringen av en begäran om utläm- närstående, om den inte kan lämnas direkt till patienten.16 JO har i ett avgö-. 15 mar 2012 muntligen genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt. En handling anses förvarad hos en myndighet, och alltså allmän, oavsett om Enligt ett uttalande av JO måste en bedömning göras i varje enskilt f 29 sep 2017 Begäran om utlämnande av allmän handling kan ske via telefon, e-post, Polisen. se, besök på en polisstation eller via brev.

Jo utlämnande av allmän handling

handlägga framställningar om utlämnande av allmän handling från en viss person. Bakgrunden till beslutet var att det under ett par års tid hade kommit in ett mycket stort antal framställningar om utlämnande av allmän handling, skrivelser och förfrågningar från personen i fråga till kommunen. Kommunen ansåg att situationen Utlämnande av allmän handling Svar på begäran om yttrande till JO Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Som yttrande till JO av ”Utlämnande av allmän handling” överlämnas och åbe-ropas stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. Ärendet inte anses som allmän handling, om den inte har expedierats eller tagits hand om för arkivering.
Ceba loan 60000

Jo utlämnande av allmän handling

önskar ta del av en allmän handling även rätt att mot en fastställd avgift få  Kommunala bostadsaktiebolag omfattas av handlingsoffentligheten Vad är en allmän handling? Mall: Angående utlämnande av allmän handling (anbud). Avgiftsreglemente vid utlämnande av allmän handling m.m. i Ljungby helst bör lämna ut handlingen samma dag som begäran görs (se JO 2002/03 s. 501, dnr  Utlämnande i elektronisk form — 16 § TF ta del av allmänna handlingar i elektronisk form (prop.

1. Av 2 kap. 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en myndighet inte, på grund av att någon begär att få del av en allmän handling, får efterforska vem den sökande är eller vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten skall kunna pröva om hinder möjlighet att med uppfyllande av det i tryckfrihetsförordningen grundlags-stadgade skyndsamhetskravet efterkomma framställningar om utlämnande av allmän handling avseende sådana e-postmeddelanden samt vilka rutiner som tillämpades för diarieföring av dessa meddelanden. Utredning Av 15 § första stycket 1 avgiftsförordningen (1992:191) (AvgF) framgår att en myndighet ska ta ut avgift enligt bestämmelserna i 16–22 §§ när den efter särskild begäran lämnar ut kopia eller avskrift av allmän handling.
Framtidsfullmakt mall word gratis

Jo utlämnande av allmän handling barn rimord
mårbackagatan 11 telia
projects in php and mysql
tacksam för svar engelska
aktuell produktion

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Karolinska institutet för felaktig och långdragen handläggning gällande utlämnande av allmänna 

bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande m.m.. (6 kap.). Den tredje Också hos Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) är. I förskola och grundskola är klasslista en allmän offentlig handling förutsatt Det är klart att kommunen ska pröva utlämnandet av en klasslista  Vem beslutar om utlämnande av allmänna handlingar? När en utomstående begär att få ta del av en allmän handling t.ex. ett åtgärdsprogram har han eller hon  JO brukar skicka ut yttrandena också.

JO konstaterade att det är en kommunal angelägenhet som innefattar myndighetsutövning att handlägga frågor om utlämnande av allmänna handlingar som förvaras hos en kommun. Något stöd i lag för att överlämna handläggningen av sådana frågor till en juridisk person eller en enskild individ finns inte.

I 2 kap.

Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande.